Rekisteriseloste

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ
Suomen mobiilimaksu Oy
Raastuvankatu 3 A 33
20750 Turku
0442353267
Sähköposti asiakaspalvelu@lahjakortilla.com

2. REKISTERIN NIMI
 Mobiilimaksu asiakasrekisteri.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
 Rekisteriä käytetään laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
 Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, sukupuoli, pankkiyhteys, kansalaisuus, asumistiedot. Tiedot tilatuista tuotteista. IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä Suomen mobiilimaksu Oy:n ja laskutukseen sekä perintään liittyvät tiedot.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 Asiakkaan ilmoittamat tiedot, Suomen mobiilimaksu Oy:n tarkistamat tiedot (mm. Suomen Asiakastieto Oy, väestörekisterikeskus, yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
 Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle sekä markkinointitarkoituksiin kohdassa 8 kuvatulla tavalla. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
 Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Asiakkaalta olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Asiakkaalta olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

8. MARKKINOINTI
 Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Suomen mobiilimaksu Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Suomen mobiilimaksu Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

9. TARKASTUSOIKEUS
 Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot (HenkTL 26§). Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle.

10. KORJAAMISOIKEUS
 Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. KIELTO-OIKEUS
 Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lahjakortilla.com

Oikeudellinen huomautus
 Tämä oikeudellinen huomautus koskee lahjakortilla.com –verkkotunnuksen alaisia Internet -sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Suomen mobiilimaksu Oy:n myöntää asiakkailleen luottoja. Luoton hakeminen edellyttää luottohakemuksen tekemistä näiden sivujen mukaisesti. Suomen mobiilimaksu Oy:n varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä luottohakemuksen.

Suomen mobiilimaksu Oy:n sivuilla voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet -sivuille. Suomen mobiilimaksu Oy on pyrkinyt lisäämään sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia sivujen käyttäjille. Koska Suomen mobiilimaksu Oy ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin, ei Suomen mobiilimaksu Oy vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä. Suomen mobiilimaksu Oy pidättää kaikki tekijänoikeudet sivulla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan. Suomen mobiilimaksu Oy:n sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Suomen mobiilimaksu Oy:n tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.


Kysymykset rekisteriselosteesta: asiakaspalvelu@lahjakortilla.com